O kreativite

Kreativita je schopnosť vidieť rozmanitosť v hľadaní riešení, objavovať nové spôsoby riešenia úloh, pohotovo reagovať a produkovať alternatívy.

Slovo kreativita pochádza z latinského slova creo, čo znamená tvoriť.

Kreativita je prirodzenou vlastnosťou všetkých mysliacich tvorov.

Kreativita ako významný spoločenský fenomén sa skúma od roku 1950, keď Joy Paul Guilford poukázal na dôležitosť skúmania tohto javu na zasadnutí Americkej psychologickej spoločnosti.

Kreativita je mentálny proces tvorenia nových nápadov, pojmov alebo riešenia problémov.

Môžeme ju vnímať z viacerých aspektov: z každodenného správania jednotlivca, z pohľadu sociálnej psychológie, ekonómie, filozofie, umenia, a tak isto aj vedy a techniky.

Základné faktory kreativity sú:

  • originalita (schopnosť utvárať neobvyklé a dôvtipné produkty)
  • fluencia (schopnosť tvoriť čo najviac možností a odpovedí)
  • flexibilita (ľahko sa prispôsobiť novým podmienkam a utvárať rôznorodé riešenia problémov, schopnosť prijímať zmeny a novinky)
  • elaborácia (schopnosť starostlivo prepracovať myšlienku zo všetkých strán)
  • senzitivita (schopnosť všimnúť si a postrehnúť problém tam, kde si ho iní bežne nevšimnú)
  • fantázia (schopnosť predstavovať si veci a deje v myšlienkach)
  • redefinícia (schopnosť zmeniť význam a použitie predmetov alebo ich častí, použiť ich novým spôsobom)

Aleksandra Vranić