Výučba tvorivého písania riadená potrebami žiakov

Aleksandra Vranić. Výučba tvorivého písania riadená potrebami žiakov. Záverečná práca doplňujúceho pedagogického štúdia. Univerzita Komenského v Bratislave, 2013.

Abstrakt

Tvorivé písanie sa zvyčajne spája s literárnou tvorbou, ale v skutočnosti má oveľa širšie uplatnenie, ba dokonca aj v každodennej komunikácii. Potrebu kultivovania každodenného prejavu ešte viac zviditeľňujú moderné komunikačné prostriedky. Preto je tvorivé písanie potrebné rozvíjať od najmladšieho veku. Tvorivé písanie podnecuje a rozvíja u žiakov nielen jazykové, literárne a tvorivostné kompetencie, ako sú fantázia, flexibilita, fluencia a originalita, ale aj perceptívne a komunikačné schopnosti, sociálne zručnosti, empatiu, schopnosť spolupracovať a vnímať iné názory a pod. Na Slovensku, žiaľ, tvorivé písanie ešte stále nepreniklo do výučby na základných školách, kým na základných umeleckých školách sa vyskytuje iba ojedinele, a aj to iba ako súčasť tvorivej dramatiky. Práca prináša novú metódu výučby tvorivého písania, ktorá je riadená potrebami žiakov. Metóda je zameraná na mladšie deti. Metóda vychádza z princípov výučby tvorivého písania a používa techniky tvorivého písania. Práca prináša aj šesť nových techník tvorivého písania, ako aj prehľad techník známych z literatúry sprevádzaných príkladmi ich použitia z vlastnej praxe autorky. Žiaci sa so svojimi prácami zúčastnili viacerých literárnych súťaží, pričom niektoré práce boli aj ocenené.


Aleksandra Vranić. Teaching of Creative Writing Driven by Pupil Needs. Final report in additiona pedagogic studies. Comenius University in Bratislava, 2013.

Abstract

Creative writing is usually connected with literary work, but actually has much broader application, even in everyday communication. The need to cultivate everyday expression is made even more visible by modern communication means. That’s why creative writing has to be developed since the earliest age. Creative writing stimulates and develops in pupils not only linguistic, literary and creativity competencies such as fantasy, flexibility, fluency, and originality, but also perceptive and communication abilities, social skills, empathy, ability to cooperate and comprehend other opinions, etc. In Slovakia, unfortunately, creative writing still hasn’t pervaded into elementary schools, while at elementary schools of arts it appears only sporadically, and if so, only as a part of creative dramatics. This report brings a new method of creative writing teaching that is driven by pupil needs. The method is oriented towards younger children. The method is based on the principles of creative writing and makes use of creative writing techniques. The report also brings six new creative writing techniques, as well as an overview of the techniques known from literature accompanied by examples of their use from own practice of the author. Pupils have participated in several literary contests with some of their works being awarded.